Monitorimi i kushteve me lageshtira/thatesira

Indeksi i standartizuar i reshjeve - SPI 

Indeksi i standartizuar i reshjeve (SPI) u ??sht?? rekomanduar nga Kongresi i Gjasht??mb??dhjet?? Bot??ror Meteorologjik n?? Qershor t?? vitit 2011 t?? gjith?? Sh??rbimeve Meteorologjike dhe Hidrologjike komb??tare n?? t?? gjith?? bot??n si karakterizues i that??sirave meteorologjike. P??rdorimi i SPI-s?? synon t?? zhvilloj?? ose p??rmir??soj?? m?? tej monitorimin e that??sirave dhe kapaciteteve paralajm??ruese t?? IHMK-ve.   SPI nga 1 deri n?? 2 muaj mund t?? p??rdoren p??r analiza t?? that??sirave meteorologjike, SPI nga 1 deri n?? 6 muaj p??rdoren p??r that??sirat bujq??sore, dhe nga 6 deri n SPI nga 1 deri n?? 2 muaj mund t?? p??rdoren p??r analiza t?? that??sirave meteorologjike, SPI nga 1 deri n?? 6 muaj p??rdoren p??r that??sirat bujq??sore dhe nga 6 deri n?? 12 muaj ose m?? shum?? SPI p??rdoret p??r that??sirat hirdologjike.

N?? rastin ideal, p??rllogaritja e SPI-s?? ka nevoj?? p??r t?? pakt??n 20-30 vjet vlera n?? baz?? mujore, dhe preferohen ose jan?? optimale me 50-60 vjet. SPI-ja pozitive tregon reshje m?? shum?? reshje se mesatarja nd??rkoh?? q?? vleat negative tregojn?? m?? pak reshje se mesatarja. Kur SPI normalizohet, klimat m?? t?? lag??shta dhe me t?? thata mund t?? p??rfaq??sohen n?? t?? nj??jt??n m??nyr??; kjo sepse periudhat e lag??shta mund t?? monitorohen duke p??rdorur SPI-n??. Dukuria e that??sirave ndodh p??r vlerat e SPI-s?? -1.0 ose m?? pak aty ku ndodhin dukuri p??rmbytjesh vlerat e SPI-s?? jan?? +1.0 ose m?? t?? m??dha.

Kosova ??sht?? nj?? vend i predispozuar p??r that??sira. P??r k??t?? arsye ne e p??rcaktojm?? vazhdimisht SPI-n?? p??r nj?? seri vendndodhjesh n?? Kosov?? nga t?? cilat Dragashi, Ferizaji, Gjakova, Skivjani, Klina, Prishtina, Peja dhe Prizreni varen nga t?? dh??nat afatgjata t?? reshjeve. SPI p??rcaktohet n?? shkall?? kohore 1-, 2-, 3-, 4-, 6- dhe 12 mujore. Q??llimi ??sht?? ti jap?? informacion nd??rgjegj??sues politikb??r??sve, kompanive t?? ujit dhe publikut mbi that??sirat ose that??sirat e ardhshme p??r nj?? zhvillim t?? q??ndruesh??m ekonomik t?? Kosov??s.   

Ne vazhdim eshte dhene paraqitja hartografike e SPI i percaktuar ne shkalle kohore 12 muaj